Web Blog การเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการฝึกทักษะเรียนรู้พื้นฐาน การจัดการความรู้ ทักษะภาษาดิจิตอล ทักษะการรู้คิดประดิษฐ์สร้าง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะความรู้ที่มุ่งหวังของหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล 6 ประการ ประกอบด้วย (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills (2) ทักษะการคิด Thinking Skills (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills (4) ทักษะชีวิต Life Skills (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skills โดยใช้ทฤษฎีระบบการเรียน KM (Knowlead Maneagement) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Gooogle App For Education Thai และวิสัยทัศน์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (Word Class Standard)

http://www.blogger.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับนักจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายที่เว็บไซต์นี้สามารถรองรับการทำงาน ประกอบกับเมนูภาษาไทย ที่ทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีแม่แบบให้เลือกเพื่อความสวยงามของเว็บ เว็บนี้ให้บริการฟรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บของ Google ที่ให้บริการในรูปแบบการจัดการความรู้ เหมาะสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน ใช้เป็นเว็บการจัดการความรู้ และใช้เป็นเครื่องมือ การเรียนรู้สังคมออนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน

ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills

ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

 • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
 • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
 • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

 • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
 • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
 • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
 • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่ “ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"


"ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้ แต่พอหยุดคิดกลับรู้ แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นละจึงรู้"


ถ้าหากเธอใช้จิตของเธอศึกษาสัจจะความจริง

เธอจะไม่สามารถเข้าใจทั้งจิตของเธอและสัจจะความจริง

หากเธอศึกษาสัจจะความจริงโดยไม่ใช้จิต เธอจะเข้าใจทั้งสอง

บุคคลผู้ไม่เข้าใจ ย่อมไม่เข้าใจความเข้าใจ

ส่วนบุคคลผู้เข้าใจ ย่อมเข้าใจความไม่เข้าใจ

บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมรู้ว่าจิตนั้นว่างเปล่า
เขาอยู่นอกเหนือทั้งความเข้าใจและความไม่เข้าใจ

และการนอกเหนือ ทั้งความเข้าใจ
และความไม่เข้าใจ คือความเข้าใจที่แท้จริง

การเข้าใจในสมมุติและวิมุติอย่างแท้จริงแล้วนั้น

คือผู้ที่ดำรงค์อยู่ท่ามกลางวิหารธรรมตลอดเวลา

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อนาคตห้องเรียนจะหายไป

ทักษะ สำคัญกว่า เนื้อหา
--------------------------------------------------
 • เด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2558 จะเรียนจบชั้นอนุบาลในปี 2563 จบชั้นมัธยมปีที่ 6 ในปี 2575 จบมหาวิทยาลัยประมาณปี 2580 จากนั้นจะทำงานจนเกษียณอายุจากการทำงานในราวปี 2608 และจะมีอายุยืนยาวจนถึง ประมาณปี 2640 มีใครลองวาดภาพในอนาคตที่เด็กๆเหล่านี้จะไปอยู่บ้างใหม
 • ชีวิตในอนาคตจะเป็นเช่นไร มีผู้คาดคะเนไว้ว่า โต๊ะนักเรียนที่โรงเรียนจะหายไปในอีกสิบปีข้างหน้า ห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนก็จะหายไป 
 • การศึกษาจะอยู่ได้ทุกหนแห่ง รูปแบบการเรียนในโรงเรียนจะเปลี่ยนไป การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ช่วยได้มากขึ้น 
 • เนื้อหาจากหนังสือหรือตำราที่เรียนจะลดบทบาทลง การอ่านหนังสือหรือการเขียนกระดาษจะลดลง การเรียนจะเน้นทักษะมากขึ้น มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมาก
 • ทุกวันนี้ แหล่งความรู้มีทุกอย่างอยู่บนคลาวด์ ที่เรียกหาได้ง่าย เร็ว การเรียนรู้จะเปลี่ยนไป ทักษะทางด้านการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการใช้ชีวิตจึงมีความสำคัญ
 • การศึกษาวันนี้ เป็นการสร้างคุณภาพผู้คนที่จะไปใช้ชีวิตในอนาคต ความสำเร็จของผู้คนในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับทักษะ 
 • การเรียนรู้ต้องทำได้เองจากแหล่งความรู้ที่มี ใช้เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ มีทักษะการคิด การวิเคราะห์ ได้เอง ทักษะวิธีการเรียนจึงสำคัญกว่าเนื้อหาที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กลับขึ้นข้างบน